Skip to main content
Din kurvClose Cart

A. TIlbudsperiode

Tilbud er gældende i 14 dage fra tilbudsdato (mail eller online) med mindre andet er aftalt skriftligt.
Leveringsaftale foreligger, når køber skriftligt har accepteret et tilbud.

B. Pris

Alle priser er ekskl. Moms, leveringsomkostninger og lign., herunder bl.a. fragt.
Der tages forbehold for uforudsete omkostningsstigninger mellem tilbudsdato og levering, herunder offentlige afgifter, uforudsete lønomkostninger eller andre forhold udenfor Sortiment’s påvirkning.
Yderligere indeholder tilbudspriser ikke følgende:
Omkostninger til kreative oplæg og originalmateriale med mindre det er aftalt skriftligt.

Omkostninger til ekstraarbejde, som Sortiment må udføre grundet manglende, uegnet eller mangelfuldt materiale fra køber.
Omkostninger til rettelse i et oplæg/materialer efter tilbudsafgivelse.
Omkostninger til overarbejde, fragt eller lign. som følge af forhold, som er uden for Sortiment’s påvirkning.

C. Levering

Levering

Ved bestilling pakkes ordren indenfor 48 timer.
Dette gælder ikke varer, hvor det er angivet, at det er en bestillingsvare med længere leveringstid.
Normal leveringstid til adresser i Danmark er 1-2 hverdage efter at ordren er afsendt. Alle varer sendes med GLS eller PostNord. Alle varer leveres så længe lager haves. stylepit.dk har et intelligent lagerstyring, så varer kun vises på web-sitet, hvis de er på lager. Ved bestilling af både lagervarer og varer som er angivet som en bestillingsvare, forbeholder Sortiment ApS sig ret til enten at sende ordren delvist eller samlet, når bestillingsvarerne er på lager. DER TAGES FORBEHOLD FOR TRYKFEJL, LAGERSTYRINGSFEJL OG PRISÆNDRINGER.

Hvis du fortryder dit køb (Fortrydelsesret)

Den lovpligtige fortrydelsesfrist udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en anden person du har valgt (dog ikke transportøren) får den sidste vare i fysisk besiddelse.;

Hvis du har bestilt flere varer i en ordre, og vi ikke kan levere varerne samtidig, løber fortrydelsesfristen fra du eller en anden person, som du har valgt (dog ikke transportøren) får den sidste vare i fysisk besiddelse.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Ved køb på shopmerchandise.sortiment.dk har du en lovpligtig fortrydelsesret på 14 dage.
Ved en værdiforringelse, fx som følge af skader eller brug i den periode, du har denne i din varetægt. Skal du erstatte en eventuel værdiforringelse, hvis varen skal sendes retur.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig besked om dette.

D. Betaling

Betaling forefalder jf. dato/betingelser anført i betalingsbetingelser på ordrebekræftelse, samt efterfølgende faktura.
Efter denne dato påløber rente, samt renters rente, efter Sortiments til enhver tid gældende rentesats, p.t. 8% p.a.
I særlige tilfælde som skyldes købers forhold kan Sortiment forlange bankgaranti som sikkerhed for betaling. Omkostninger hertil afholdes af køber.
Kræves bankgarantien efter aftaleindgåelse, afholder Sortiment udgifter hertil. Indbetaling til Sortiment kan ske via faktura efter Sortiment’s anvisning

E. Ejendomsret

Ejendomsret til de af Sortiment’s udarbejdede forarbejder/oplæg og originalmaterialer tilhører Sortiment og må ikke uden skriftlig aftale overlades til tredjemand. Alt mellemmateriale, herunder tryk/logo’er, prøver og andet – ikke leveret af køber – forbliver Sortiment’s ejendom.

F. Forsinkelser

Indtræder forsinkelse er køber kun berettiget til at ophæve aftalen, såfremt det ved bestillingstidspunktet skriftlig er præciseret, at levering på nøjagtig dato er af væsentlig betydning. I modsat fald sker levering på snarest muligt tidspunkt efter ophør af årsagen til forsinkelsen.

G. Mangler

Sortiment kan ikke påtage sig ansvar for manglende rettelser eller andre forhold, som bestiller/køber ikke har påtalt i tilsendte korrektur, prøvetryk, prøvebroderi eller digitale præsentationer.
Sortiment er berettiget til mængdeafvigelse på plus/minus 5% ved mængder på 100 stk. eller derover.

Køber er forpligtet til at reklamere over fejl og mangler omgående og senest 5 hverdage efter modtagelse af levering. Undlades sådanne reklamationer mistes adgang til at gøre krav vedrørende sådanne fejl og mangler gældende. Sortiment er berettiget til at afhjælpe påtalte fejl og mangler i tilfælde hvor dette er muligt.

Sortiment er ikke ansvarlig for fejl eller mangler som følge af fejl i købers/brugers anvendelse/bearbejdning af det leverede, ej heller for følgevirkninger heraf.

H. Ansvar og force majeure

Der tages forbehold for forhold, der fører til forsinkelser eller mangler uden for Sortiment påvirkning og Sortiment påtager sig ikke ansvar i sådanne tilfælde. Det kan f.eks. være strejke, lockout, brand- eller vandskader, naturkatastrofer, uforudsete ændringer i transportforhold eller lign, vareknaphed eller andre situationer, som kan tilskrives force majeure. Sortiment vil i sådanne tilfælde, udføre levering eller rettelse af mangler så snart den indtrufne situation og omstændighederne tillader det.

Sortiment hæfter ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, hverken hos køber eller købers kunde, ej heller for skade, der forvoldes på købers eller andres produkter. Kan fejl beviselig tilskrives Sortiment, er dennes ansvar begrænset, udelukkende til værdien af Sortiment’s ydelse(r).

Sortiment er ikke ansvarlig for købers manglende hjemmel/rettighed til mønstre, tegninger, tekster, varemærker eller lignede, som kan være underkastet tredjemands rettigheder. I tilfælde af, at Sortiment pådrager sig ansvar i forbindelse hermed, skal køber holde Sortiment fuldkommen skadeløs for alle omkostninger, krav og erstatninger, som følge af sådan forkert brug eller manglende hjemmel/rettighed.

Køber er selv ansvarlig for forsikring af materiale/varer overladt til Sortiment. Sortiment er dog ansvarlig for forsvarlig håndtering af varerne efter modtagelse, samt før og under ordrens udførelse. Sortiment kan i sådanne situationer altid kun gøres erstatningsansvarlig for, hvad der svarer til værdien af det, af Sortiment’s, udførte arbejde.

I. Underleverandør

Sortiment er til enhver tid berettiget til, helt eller delvist, at lade ordren udføres hos underleverandør.

J. Lovgivning

Dansk lovgivning, herunder købeloven, er gældende for forhold ikke beskrevet i ovenstående. Eventuelle tvister vedrørende ovenstående ordlyd eller i forbindelse med Sortiment’s leverancer kan alene indbringes for danske domstole, i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

Enhver tvist, som måtte opstå i parternes samhandelsforhold, som er reguleret ved disse salgs og leveringsbetingelser, og som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for Retten i Haderslev, Danmark.